Vi kan tilby produkter som kan kobles opp mot bedriftshelsetjenesten deres. Friskvern er et konsept der vi gjennom opplæring og terapeutiske tiltak gjør arbeids-stokken helsemessig friskere, og derved får et redusert sykefravær.

Ergonomisk vurdering: Gjennomgang av arbeidsplassen etter ergonomiske prinsipper. Vi ser på utforming av lokalitetene og materialvalg i byggningsmassen. Belysning og luftkvalitet vurderes. Verktøyets plassering og utforming, samt arbeidstøy blir vurdert og sett i lys av flyt i arbeidsrutiner og helse. Vi lager en oversikt over hvordan den fungerer og hva som bør prioriteres av endringer.

Bedriftsintern opplæring for ledere og arbeidstakere: Vi holder kurs for de ansatte innen temaene: Arv, miljø(ergonomi), psykosomatikk og kosthold. Kursene er lagt opp på en slik måte at en ikke trenger å være akademiker for å forstå hva det dreier seg om. Den enkelte arbeidstaker vil også få informasjon om hvilke ting som er viktig for dem, dersom de har spesielle plager. Eksempelvis hjertekarsykdom, fedme, revmatisme eller annet.

Service: Vi foretar en helsesjekk hos hver enkelt. Denne er utviklet av Jonathan Care, og er først og fremst rettet mot othopediske problemstillinger. Vi setter igang med personrettet behandling og opplæring i øvelser som de selv skal utføre hjemme. Øvelsene er både et ledd i behandling og har en forebyggende effekt.Dere vil oppnå økt produktivitet, trivsel og bedre de ansattes lojalitet.

Ta kontakt og vi kan komme frem til det behov som bedriften ønsker å dekke. Vi vil da også sende over referanser.

rygg2dia